Regulamin Sklepu Internetowego przyborybiurowe.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.przyborybiurowe.pl prowadzony jest przez Łukasza Pietkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Renoma Łukasz Pietkiewicz, z siedzibą w Piszu, ul. Warszawska 49, REGON: 521188871, NIP: 849-149-49-83.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Kupującymi umów sprzedaży towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez kupujących ze sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.przyborybiurowe.pl.
 3. Wyjaśnienie pojęć:
  • 1.1 SKLEP – sklep internetowy, którego prawo użytkowania posiada PHU Renoma, dostępny pod adresem www.przyborybiurowe.pl, umożliwiający składanie Kupującemu zamówień.
  • 1.2 Sprzedający – PHU Renoma Łukasz Pietkiewicz, ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie NIP 849-149-49-83
  • 1.3 Użytkownik to osoba fizyczna albo prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadającą pełna zdolność do czynności prawnych.
  • 1.4 Konsument to osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • 1.5 Przez Kupującego należy rozumieć Użytkownika oraz Konsumenta.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej SKLEPU, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w przepisie art.71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w sklepie używane są w celu identyfikacyjnym i są chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1117 z późn. zmianami)

2. Zamówienia i ich potwierdzanie

 1. Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym przyborybiurowe.pl można dokonać rejestracji lub w przypadku zakupów jednorazowych podać swoje dane przy składaniu zamówienia. Dane te zostaną wykorzystane w celu wystawienia faktury VAT.
 2. Rejestrując się w Sklepie Kupujący zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie przez PHU Renoma , ul. Warszawska 49,12-200 Pisz woj. warmińsko-mazurskie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, NIP, adres w celu realizacji złożonego zamówienia w SKLEPIE.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi rejestrację i realizację zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych a także do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 5. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni pracujące tygodnia.
 6. Informacja o cenie podawana na stronie SKLEPU ma charakter wiążący i ostateczny od momentu składania zamówienia przez Kupującego. Sytuacja nie dotyczy jednak towaru, który nie jest dostępny w danej chwili ( oznaczenie towaru jako: dostępny w ciągu 24 godzin lub na zamówienie). Wówczas cena może ulec zmianie.
 7. Całkowita wartość zamówienia widoczna jest w koszyku po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy płatności, sposobu dostawy przed ostatecznym złożeniem Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia uwzględnia wartość brutto, tj. z podatkiem VAT.
 8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów widocznych w SKLEPIE. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 9. Przedmiot zamówienia jest przekazywany niezwłocznie po skompletowaniu przesyłki, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przygotowany do odbioru osobistego w Biurze Obsługi Klienta.
 10. W przypadku zamówienia dokonanego przez Konsumenta realizacja jego nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w okresie 30 dni od zawarcia umowy.
 11. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia stanowiącego ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego Sprzedający wysyła e-mailem potwierdzenie rejestracji zamówienia, będące oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty. Umowę uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia rejestracji zamówienia.
 12. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres reklamacje@przyborybiurowe.pl
 13. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia, po czym podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia).
 14. W przypadku trwałego braku towaru Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa i otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Zamówienie będzie w takim przypadku realizowane w pozostałej części lub, jeżeli zamówienie dotyczy tylko jednego produktu – w całości.

3. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny podawane w sklepie internetowym przyborybiurowe.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 2. Z chwilą realizacji zamówienia sprzedający wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT lub paragon.
 3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony towar, w szczególności płatność może nastąpić:
  • 3.1 gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu sprzedawca powierzył dostawę zamówionego towaru (płatność za pobraniem),
  • 3.2 przelewem bankowym przed dostawą
  • 3.3 gotówką, przy odbiorze osobistym,
  • 3.4 e-płatność, za pośrednictwem serwisu dotpay.pl

4. Warunki dostawy towarów

 1. Po otrzymaniu przez kupującego potwierdzenia przyjęcia oferty oraz wyboru formy płatności rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Zamówione towary dostarczane są do kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Kupujący może również samodzielnie odebrać zamówiony towar w siedzibie sprzedającego.
 4. Koszty dostawy obciążają kupującego i są przez SKLEP refakturowane. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 249.00 zł brutto koszty wysyłki ponosi SKLEP.
 5. Koszty dostawy dostępne są na stronie "Warunki dostawy" pod adresem http://przyborybiurowe.pl/content/6-warunki-dostawy.
 6. W przypadku, gdy kupujący osobiście odbiera towar, nie ponosi on żadnych kosztów dostawy.
 7. Towar jest dostarczany pod wskazany na zamówieniu adres dostawy wraz z fakturą VAT.

5. Warunki dostawy towarów

 1. Kupujący może zrezygnować z zamówienia jeżeli towar nie został jeszcze wysłany, po uprzednim kontakcie z przedstawicielem Sprzedającego.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając formularz – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta (załącznik Nr 1 do Regulaminu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobligowany jest do niezwłocznego zwrotu towaru Sprzedającemu na adres siedziby firmy PHU Renoma, ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz, nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będącego następstwem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego cech, funkcjonowania i charakteru.
 5. Sprzedający nie odbiera od Użytkowników przesyłek wysłanych za pobraniem i nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkowników powstałe wskutek takich wysyłek.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Sprzedający dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem należności Konsumentowi do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia lub do momentu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania przedmiotu zamówienia zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej została ona od Konsumenta pobrana, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inną formę.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy przedmiotu zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru praktykowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów.
 9. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby Sprzedającego.

6. Niezgodność towaru z umową

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu przedmiotu zamówienia wolnego od wad.
 2. Konsument o stwierdzonej niezgodności musi zawiadomić Sprzedającego wcześniej niż przed upływem dwóch lat od daty dostarczenia mu przedmiotu zamówienia.
 3. Przedmioty zamówienia zakupione przez Użytkownika nie podlegają zwrotom. Sprzedający dopuszcza taką możliwość jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu ze Sprzedającym.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 - dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Kupującego, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 5. Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Kupującego reklamowanego produktu na adres Sprzedającego z podaniem przyczyn reklamacji i dowodem zakupu.
 6. Podstawą reklamacji może być w szczególności: stwierdzenie uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, stwierdzenie wad fabrycznych, niezgodność towaru z opisem zawartym w zamówieniu.
 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupujący, z w/w przyczyn, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji kupujący ma również możliwość wyboru innego zaoferowanego przez SKLEP towaru.
 8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego SKLEP zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupującego jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy d dnia 30 maja 2014, poz. 827.
 10. Wzór zgłoszenia reklamacji dostępny jest na stronie Sprzedającego: http://przyborybiurowe.pl/formularz-reklamacji.pdf

7. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).
 2. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kupującego przez SKLEP (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).
 3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 4. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Kupujący ma prawo m.in. do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
 5. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator SKLEPU oraz osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora.

8. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie miał właściwy przepis obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach Konsumenta ( Dz. U., z 2014r., poz. 827).
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014.

Top